ULTRA V HIKO SHORT - Chỉ mũi

- Mô tả: Sợi chỉ đơn gắn kim đầu tù.

- Chỉ định: nâng vùng chóp mũi, thu  nhỏ cánh mũi rộng.

- Thành phần: PDO

Nâng vùng chóp mũi, thu nhỏ cánh mũi rộng.